БАМ

Как да станете член на БАМ?

Нови членове на Асоциацията се приемат от Управителния съвет въз основа на писмено заявление на кандидата за член, в което той заявява, че приема разпоредбите на Устава на Асоциацията. Към заявлението се прилагат следните документи:

• решение за членуване на колективния орган
• копие от свидетелство за актуално състояние или номер на регистрация в Търговския регистър

Размерът на встъпителният членския внос е 50 лв. и трябва да бъде преведен по банков път, както следва:

BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG75RZBB91551005225824

Райфайзенбанк България АД